Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Talenteren betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering en begeleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘cursus’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Talenteren.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Talenteren, gevestigd aan Mercuriuslaan 15 in Hardenberg (KvK 08171740)

  • Opdrachtgever: een persoon, die zich aanmeldt voor deelname aan een cursus; een bedrijf, dat een persoon aanmeldt voor deelname aan een cursus of opdracht geeft voor de uitvoering van een ‘in-company’ cursus, een persoon of bedrijf dat diensten van Talenteren afneemt.

  • Deelnemer: een persoon, die deelneemt aan een cursus.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Talenteren en de opdrachtgever voor de uitvoering van een cursus komt tot stand door een door beide partijen ondertekende bevestiging van de uitvoeringsofferte.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Bij het verlenen van de opdracht tot de uitvoering van een cursus is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen uitvoeringskosten als aanbetaling verschuldigd.

3.2 De factuur voor het restant van 75% van de uitvoeringskosten dient binnen 30 dagen na aanvang van de cursus te zijn voldaan.

3.3 Facturen voor geleverde diensten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan.

3.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde kosten te voldoen, staat het Talenteren vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

3.4 Talenteren heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, of het leveren van diensten te weigeren, indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer/opdrachtgever

4.1 De deelnemer/opdrachtgever heeft het recht de deelname aan een ‘open’ cursus of de opdracht tot een ‘in-company’ cursus te annuleren zonder opgaaf van redenen. Een telefonische annulering dient te allen tijde schriftelijk en ondertekend per post of fax te worden bevestigd.

4.2 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus is 25% van de deelnamekosten of uitvoeringsopdracht verschuldigd, daarna wordt voor annulering 50% in rekening gebracht.

4.3 Indien de deelnemer tijdens een cursus van Talenteren zijn deelname beëindigt, is hij, of degene voor wiens rekening de deelnemer is ingeschreven, het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

Artikel 5. Annulering door Talenteren

5.1 Talenteren behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren.

5.2 Indien de deelnamekosten reeds zijn voldaan, zal Talenteren het volledig betaalde bedrag per omgaande terugstorten.

Artikel 6. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzing

Talenteren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

Artikel 7. Overmacht en aansprakelijkheid

7.1 Talenteren spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Indien het voor Talenteren door onvoorziene omstandigheden onmogelijk is een cursus of opdracht te verzorgen houdt Talenteren zich het recht voor dit naar een nader te bepalen datum te verschuiven. In dat geval staat het de deelnemer/opdrachtgever vrij de nieuwe datum zonder kosten te weigeren.

7.3 Talenteren is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus of opdracht.

7.4 Talenteren is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer/opdrachtgever mocht lijden door of tijdens een cursus of opdracht.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op iedere overeenkomst tussen Talenteren en een deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.